Fakta: Så mäts blodtrycket
För att blodet ska kunna cirkulera i kroppen måste det ha ett visst tryck. Blodtryckets nivå bestäms framför allt av hjärtat, njurarna och de små pulsådrorna. Ju snabbare hjärtat slår och ju större mängd blod det pumpar ut för varje slag, desto högre blir blodtrycket. Via njurarna regleras hur mycket vatten från blodet som släpps ut med urinen och därmed hur stor mängd blod som skall f innas i kärlsystemet. Ju större blodvolym, desto högre blodtryck. De små pulsådrorna (s.k. motståndskärl) har ett muskellager som kan dras samman eller vidga kärlen. Ju mer kärlen dras samman, desto större motstånd utövas mot blodströmmen och desto högre blir blodtrycket.

Man talar om två slags blodtryck, det övre och det undre. Det övre kallas systoliskt och anger trycket under hjärtats sammandragning. dvs när blodet pumpas ut till kroppens olika delar. Det undre, diastoliska, avser trycket under hjärtats vilofas, dvs det tryck som finns i pulsådrorna mellan hjärtlagen (se tabell nedan).

Gränser för högt blodtryck
Gränserna för vad som egentligen ska räknas som högt blodtryck (sk hypertoni eller hypertension) är något flytande och har undan för undan sänkts. Enligt WHO går gränsen för högt blodtryck vid 160/95, (dvs 160 systoliskt eller 95 diastoliskt). En svaghet med WHO:s definition är att den inte tar hänsyn till personens ålder; normalt stiger blodtrycket ju äldre man blir.

I Sverige brukar man därför ange olika gränser för olika åldersgrupper. Se tabellen.

Åldersgrupp  Normalt blodtryck Gränsvärden Högt blodtryck
29-39 år 
40-59 år 
>60 år
under 140/90 
under 150/90 
under 160/90 
140/90-159/94 
150/90-159/94 
160/90-174/99 
160/95 o. högre 
160/95 o. högre 
175/100 o. högre 

Eftersom blodtrycket hos samma person kan variera från gång till gång säger ett enstaka förhöjt blodtrycksvärde inte så mycket. Man måste därför göra upprepade mätningar för att se om blodtrycksförhäjningen är permanent eller bara tillfällig. Patienten måste t ex vila minst fem minuter före mätningen, som bör göras vid samma tidpunkt på dagen och helst av samma sjuksköterska eller läkare.